Institutul Național al Justiției a dat start Admiterii 2022*

01. 07. 2022

Institutul Naţional al Justiţiei demarează concursul de admitere pentru formarea iniţială în perioada octombrie 2022 – aprilie 2024: 10 locuri pentru candidații la funcţia de judecător și 15 locuri pentru candidații la funcția de procuror.

La concurs se poate înscrie persoana care întrunește condițiile pentru ocuparea funcțiilor de judecător şi de procuror prevăzute de Legea cu privire la statutul judecătorului nr.544-XIII din 20.07.1995 şi Legea cu privire la Procuratură nr. 3 din 25.02.2016, în particular:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova și are domiciliul pe teritoriul ei;
 2. are capacitate deplină de exercițiu;
 3. are diplomă de licențiat în drept sau echivalentul acesteia;
 4. are diplomă de magistru/master în drept sau echivalentul acesteia;
 5. nu are antecedente penale;
 6. se bucură de o reputație ireproșabilă;
 7. cunoaște limba română;
 8. este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
 9. nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art.7 alin.(2) lit. a) din Legea privind evaluarea integrității instituționale nr.325 din 23.12.2013 (pentru persoanele care până la depunerea documentelor la concursul de admitere au activat în entități publice care cad sub incidența evaluării integrității instituționale).

Persoanele care solicită admiterea la Institut pentru a candida la funcţia de judecător trebuie să aibă o vechime în muncă de cel puţin 2 ani în profesii de specialitate juridică: procuror, avocat, avocat al poporului, notar, executor judecătoresc, ofiţer de urmărire penală, consilier de probaţiune, personalul de specialitate juridică din cadrul birourilor de avocați, avocat stagiar, notar stagiar, personalul de specialitate juridică din cadrul birourilor notariale, formator titular sau cumulard în domeniul dreptului în cadrul INJ, cadru didactic titular în domeniul dreptului, personalul de specialitate juridică din cadrul INJ, CSM, CSP, Curţii Constituţionale, Ministerului Justiţiei, instanţelor judecătoreşti şi procuraturilor, angajaţii direcţiilor/secţiilor juridice sau similare acestora din cadrul altor autorităţi, precum și alte specialități juridice lista cărora este stabilită de Guvernul Republicii Moldova. În vechimea în muncă se include doar perioada de muncă de după obținerea titlului de licențiat în drept.

Cererile pentru înscrierea la concurs se depun online, în Sistemul Informațional al INJ,  în perioada 1 - 29 iulie 2022.

La cererea-tip se atașează versiunea scanată a următoarelor documente:

 1. buletin de identitate și, după caz, certificat de căsătorie;
 2. diplomă de licenţă în drept şi suplimentul sau echivalentul acesteia;
 3. diplomă de magistru/master în drept şi suplimentul sau echivalentul acesteia;
 4. diplomă de doctor în drept (dacă există);
 5. documente pentru determinarea vechimii în muncă: carnet de muncă, pentru perioada de până la 28 decembrie 2018, și dosarul personal al angajatului, adeverințe semnate de conducătorii și contabilii-șefi ai instituțiilor, organizațiilor sau întreprinderilor respective, autentificate prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul care confirmă vechimea în muncă (ordin, dispoziție etc.);
 6. certificat de cazier judiciar detaliat;
 7. referinţă de la ultimul loc de muncă sau de studii, după caz.

Certificatul medical privind starea sănătății şi concluziile privitor la corespunderea exigențelor pentru exercitarea funcției este eliberat de Comisia specializată a Ministerului Sănătății, după promovarea examenelor de admitere, și se prezintă Institutului Național al Justiției.

Se admite participarea la concurs a persoanelor care dețin diplome de licență în drept, eliberate de instituțiile superioare de învățământ din Republica Moldova. Persoanele care dețin diplome de licență în drept din străinătate prezintă certificatul de recunoaștere şi echivalare a studiilor în modul stabilit de Guvernul Republicii Moldova.

Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon: 076076684.

*Ținând cont de faptul că, actualmente, Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei nr. 152-XVI din 08.06.2006 este în curs de modificare, pot interveni anumite schimbări ce țin de condițiile de participare la concurs (puteți consulta proiectul de Lege  AICI). 

La necesitate, acest anunț va fi actualizat. Vă rugăm să revedeți informațiile publicate  pe site-ul INJ la rubrica ,,ADMITEREA 2022”.